MESTO KEŽMAROK a SLOVENSKÁ NÁRODNÁ KNIŽNICA
vyhlasujú v rámci 58. ročníka Literárneho Kežmarku

LITERÁRNU SÚŤAŽ
žiakov základných škôl a študentov stredných škôl na Slovensku
a slovenských žiakov a študentov základných a stredných škôl v zahraničí
I. kategória (2. – 5. ročník základných škôl) – poézia a próza
II. kategória (6. – 9. ročník základných škôl, príma – kvarta 8-ročných gymnázií) – poézia a próza
III. kategória (stredné školy, kvinta – oktáva 8-ročných gymnázií) – poézia a próza

PODMIENKY SÚŤAŽE
Súťažiaci môže poslať minimálne 2 a maximálne 5 vlastných básní,
alebo najviac 3 prozaické útvary spolu v rozsahu maximálne 5 normovaných strán (1 strana obsahuje 30 riadkov po 60 znakov vrátane medzier, typ písma Calibri, veľkosť písma 11, zarovnanie do bloku – próza, vľavo alebo na stred – poézia), ktoré neboli publikované, ani zaslané do inej súťaže. Každú prácu označte samostatným úvodným listom, na ktorý uveďte meno, vek, bydlisko autora, kategóriu, navštevovanú školu a ročník. Práce posielané hromadne zo škôl porota posúdi len vtedy, ak škola priloží zápis o víťazoch školského kola. Práce je potrebné zaslať elektronicky. Tematicky sa súťaž nevymedzuje.
Práce sú hodnotené porotou anonymne.

ADRESA NA ZASIELANIE PRÁC
lk@literarnykezmarok.sk

UZÁVIERKA SÚŤAŽE

30. jún 2023

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE
5. – 6. október 2023

Víťazi budú pozvaní do Kežmarku, kde budú odmenení vecnými cenami a zúčastnia sa na bohatom sprievodnom programe, besedách s porotou a dielňach tvorivého písania.