Študoval slovenský jazyk a históriu na Fakulte humanitných vied Vysokej školy pedagogickej v Nitre, neskoršie na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Po absolvovaní vysokoškolského štúdia krátko pôsobil ako učiteľ slovenského jazyka a literatúry i histórie, v roku 2001 nastúpil ako interný doktorand na Katedru slovenskej literatúry Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Momentálne je súčasťou kolektívu literárnej sekcie Katedry slovenského jazyka a literatúry FF UKF v Nitre. Od konca 90. rokov 20. storočia sa intenzívne zaujímal o lyriku medzivojnového obdobia so zacielením na poéziu katolíckej moderny. Podstatná časť jeho literárnokritickej a recenznej práce bola zameraná na súčasnú podobu slovenskej literatúry a jej autorských individualít a žánrových podôb publikovaných textov. Stal sa aj laureátom niekoľkých literárnych súťaží na Slovensku, napr. Literárne Topoľčany, Literárne Šurany atď.

(www.ksjl.ff.ukf.sk)