Najstaršia autorská literárna súťaž pre deti a mládež na Slovensku Literárny Kežmarok napíše tohto roku už svoju 55. kapitolu. Vyhodnotenie súťaže s bohatým sprievodným programom sa uskutoční 17. – 19. júna v Kežmarku, uzávierka prihlasovania prác je 9. apríla 2020.

Literárna súťaž, ktorú vyhlasuje mesto Kežmarok a Slovenská národná knižnica, je venovaná žiakom základných škôl a študentom stredných škôl v Slovenskej republike a slovenským žiakom a študentom základných a stredných škôl v zahraničí. Mladí začínajúci literáti môžu svoje poetické či prozaické práce prihlasovať v troch kategóriách: 2. – 5. ročník základných škôl, 6. – 9. ročník základných škôl a príma – kvarta 8-ročných gymnázií, stredné školy a kvinta – oktáva 8-ročných gymnázií.

Súťažiaci môže poslať 3 až 5 vlastných básní alebo 2 až 3 prozaické útvary spolu v rozsahu maximálne 5 normovaných strán (1 strana obsahuje 30 riadkov po 60 znakov vrátane medzier, typ písma Calibri, veľkosť písma 11, zarovnanie do bloku – próza, vľavo alebo na stred – poézia), ktoré neboli publikované ani zaslané do inej súťaže.

Práce sú hodnotené porotou anonymne. K súťažným prácam treba priložiť samostatný úvodný list, na ktorom má byť uvedené meno, vek, bydlisko autora, kategória, navštevovaná škola, ročník, počet a názvy zaslaných prác. Práce posielané hromadne zo škôl porota posúdi len vtedy, ak škola priloží zápis o víťazoch školského kola. Práce je potrebné zaslať v 4 exemplároch a tiež elektronicky. Tematicky sa súťaž nevymedzuje. Adresa na zasielanie prác je: Mestská knižnica, Hlavné námestie 64, 060 01 Kežmarok, e-mail pre elektronické zasielanie prác: LK@mskskezmarok.sk.

Víťazi budú pozvaní na trojdňový pobyt do Kežmarku, kde budú odmenení vecnými cenami a zúčastnia sa na sprievodnom programe, besedách s porotou a na dielňach tvorivého písania. 55. ročník Literárneho Kežmarku bude venovaný 150. výročiu ukončenia lyceálnych štúdií Pavla Országha Hviezdoslava.

V rámci okrúhleho výročia prestížnej literárnej súťaže v Kežmarku pripravili viacero noviniek. Jednou z nich sú tvorivé dielne vedené hosťami podujatia, bývalými účastníkmi a víťazmi Literárneho Kežmarku, dnes známymi a úspešnými autormi: poetka, prekladateľka, filmová kritička a teoretička Mária Ferenčuhová, básnik, prozaik, dramatik, scenárista, textár, výtvarník a autor literatúry pre deti a mládež Daniel Hevier, spisovateľka, výtvarníčka, autorka literatúry pre deti a mládež Monika Kompaníková, prozaik, básnik, dramatik, scenárista a textár Silvester Lavrík a dramatik, textár a režisér Jakub Nvota.

Do týchto tvorivých dielní sa budú môcť zapojiť ocenení autori, ale aj tí, ktorí sa do 55. ročníka súťaže prihlásia odoslaním svojich prác podľa vypísaných podmienok a prejavia záujem o niektorú z tvorivých dielní.